ทำไมต้องเรียน ... การจัดการธุรกิจค้าปลีก

statistics

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาด
ได้อย่างชัดเจน

statistics (1)

เสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่
แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online

เรียนการธุรกิจค้าปลีกเรียนอะไรบ้าง

  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
  • การดีไซน์และการสร้างบรรยากาศในร้านค้า
  • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การสื่อสารการตลาดค้าปลีกแบบบูรณาการ
  • การจัดการปฏิบัติการในร้านค้าปลีก
  • การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์
  • พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการการจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาการธุรกิจค้าปลีก

พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดค้าปลีกและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม

พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า

พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต

พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์

ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์

นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาการตลาด

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

         2) กลุ่มวิชาชีพ 52          หน่วยกิต
             ก.   วิชาชีพ-บังคับ 46          หน่วยกิต      ประกอบด้วย

 

กลุ่มวิชาชีพ – บังคบ จะแบ่งออกเป็น 2 แขนง

1)      แขนงวิชาการจัดการ จะศึกษารายวิชาต่อไปนี้

                                                                               จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RBM 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
  (Introduction to Retail Business)  
RBM 202 การค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน 3(3-0-6)
  (Store and Non-Store Based Retailing)  
RBM 322 การดีไซน์และการสร้างบรรยากาศในร้านค้า 3(3-0-6)
(Store Design and Atmosphere)
RBM 323 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3(3-0-6)
(Consumer Relationship Management)  
RBM 324 การสื่อสารการตลาดค้าปลีกแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
(Integrated Retail Marketing Communication)
RBM 326 การจัดการปฏิบัติการในร้านค้าปลีก 3(3-0-6)
(Retail Store Operation Management)
                          จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RBM 328 การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
(Category Management)  
RBM 330 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
(Consumer Behavior for Retail Business)  
RBM 411 โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
(Logistics for Retail Business)  
RBM 412 การเลือกตลาดและทำเลที่ตั้ง** 3(3-0-6)
(Market Selection and Store Location)  
RBM 413 การจัดการการจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
(Purchasing Management for Retail Business)  
RBM 415 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
(Strategic Retail Business Management)  
RBM 417 การวิจัยธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
(Retail Business Research)  
RBM 490 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก* 3(3-0-6)
(Seminar in Retail Business Management)  
RBM 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก** 7(0-35-18)
(Cooperative Education for Retail Business Management)
RBM 498 การฝึกงาน **                                                                                                    1(0-35-18)
(Internship)
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ**   3(3-0-6)
(Business Project)

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off