ทำไมต้องเรียน ... การจัดการอุตสาหกรรม

เพราะการผลิตเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท

statistics

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์การผลิต และจุดคุมทุนได้อย่างชัดเจน

statistics (1)

สอนคำนวนและปฏิบัติจริง

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online

เรียนการจัดการอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

 • การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
 • กระบวนการทางอุตสาหกรรม
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • การจัดการคุณภาพ
 • การจัดการความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
 • การจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม
 • การพยากรณ์ทางธุรกิจ
 • โลจิสติกส์ทางธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • อุตสาหกรรมสัมพันธ์
 • การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม
 • การจัดการโดยเทคนิคการจำลอง

การจัดการอุตสาหกรรม

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

102

ด้านวางแผนการผลิต

103

ด้านการวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง

104

งานควบคุมคุณภาพ

106

การจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

   POM 204 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 3(3-0-6)
  (Motion and Time Study)  
   POM 205 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  (Industrial Process)  
   POM 307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
   POM 309 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
(Quality Management)
   POM 310 การจัดการความปลอดภัย

(Quality Management)

3(3-0-6)

 

 

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   POM 311 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Investment Analysis)  
   POM 413 การจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Pollution Management)  
   POM 414 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(Business Forecasting)  
   POM 415 โลจิสติกส์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(Business Logistics)  
    POM 417 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม 3(3-0-6)
 (Small Scale Industry Management)  
    POM 419 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Industrial Relations)  
    POM 423 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  (Industrial Management Researches)  
    POM 425 การจัดการโดยเทคนิคการจำลอง ** 3(3-0-6)
(Management Simulation Techniques)
    POM 490 สัมมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม * 3(3-0-6)
(Seminar in Industrial Management)
    POM 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม ** 7(0-35-18)
(Cooperative Education in Industrial Management)
    POM 498 การฝึกงาน ** 1(0-35-18)
(Internship)
    MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ**   3(3-0-6)
(Business Project)

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off