***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***


หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจแต่ละสาขา จบไปทำงานอะไรบ้าง

Mobirise

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)

-นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses) 

- พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)  

- นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks)  

-นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company) 

- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors)

อัตราเงินเดือน 

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 

เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

Mobirise

สาขาวิชาการจัดการ (Management)

สาขาวิชาสาขาการจัดการ (Management)

- ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises) 

- ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department) 

- ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE) 

-ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting) 

- นักพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

อัตราเงินเดือน 

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 

เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

Mobirise
Create awesome websites!

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

-นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์

  -นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ 

-นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 

-นักวางแผนกลยุทย์การตลาดดิจิทัล 

-นักการตลาดออนไลน์ 

-นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

-เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT 

-เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 

-ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร 

-ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล  

-เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล 

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง 

เริ่มต้น 35,000 – 75,000 บาท 

 ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป  

เริ่มต้น 15,000 – 32,000 บาท

Mobirise

สาขาวิชาการการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

สาขาวิชาการการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก  (Digital Marketing and Retail Innovations) 

- นักการโฆษณา (Advertising) 

- นักการตลาด (Marketing) 

- นักประชาสัมพันธ์ Public (Relations Officer) 

- เจ้าของธุรกิจ (Business Operators) 

- ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant) 

อัตราเงินเดือน 

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 

เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท 

Mobirise
Create awesome websites!

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supplychain Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  (Logistics and Supplychain Management) 

- ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชน

และโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง 

- ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า

และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 

- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก, ทางทะเล

หรือทางอากาศ 

- รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง 

กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรือที่ปรึกษาทางด้านการขนส่ง 

อัตราเงินเดือน 

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 

เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท 

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 081-7056585 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 081-705-6585

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล rbsrsu2019@gmail.com
Tel. 081-7056585
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK https://www.facebook.com/rbs.rangsituniversity/

How to start a free website - Try here