***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***


หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจแต่ละสาขา เรียนอะไรบ้าง

Mobirise

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงินและการลงทุนเรียนอะไรบ้าง??

- การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)                  - การประกันชีวิตและสุขภาพ

- การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์                           - การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน                      - การวิจัยทางการเงิน

- การจัดการสถาบันการเงิน                                  - การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

- การประกันวินาศภัยทางทะเล                               - วิศวกรรมทางการเงิน

- การประกันวินาศภัยอื่นๆ                                    - ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

- การประกันชีวิตและสุขภาพ


Mobirise

สาขาวิชาการจัดการ (Management)

สาขาวิชาการจัดการเรียนอะไรบ้าง??

- การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

- พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)

- ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)

- การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)

- การจัดการสำนักงาน (Office Management)

- การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ  (Management Planning and Control) 

- ภาวะผู้นำ (Leadership)

- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

Mobirise

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เรียนอะไรบ้าง??

-Digital Business สาขา ธุรกิจดิจิทัล (DBS) คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำ ธุรกิจดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-Digital Platform จะสอนในเรื่องของการออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ และไอโอทีสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล 

-Digital Strategy หรือ “กลยุทธ์ดิจิทัล” นั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ การพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารโครงการ ธุรกิจดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก

-Digital Business Innovation Digital Business Innovation คือการออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย 


Mobirise

สาขาวิชาการการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีกเรียนอะไรบ้าง

- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)

- การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและช่องทางการตลาด (Analysis of the Supply Chain Marketing Channel)

- การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Management)

- พฤติกรรมผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Behavior and Consumer Insight)

- การจัดการการขาย (Sales Management)

- การตลาดโลก (Global Marketing)

- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)

- การจัดการการตลาด (Marketing Management)

Mobirise

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supplychain Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเรียนอะไรบ้าง??

- ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

- การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

- การจัดการขนส่ง

- การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์

- การจัดการการกระจายสินค้า

- การจัดการโซ่อุปทาน

- การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์

- การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

- การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก64,70076,80070,10071,800283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ64,70071,700761,0070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล66,50068,30079,40069,200283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน63,80077,70071,00070,900283,400
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน64,70076,80070,10071,800283,400

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 081-7056585 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 081-705-6585

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล rbsrsu2019@gmail.com
Tel. 081-7056585
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK https://www.facebook.com/rbs.rangsituniversity/

Make your own website - Click for more