ทำไมต้องเรียน ... การตลาด

เพราะการตลาดเป็นพื้นฐานหลักของการเรียนบริหารธุรกิจ และเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เสมือนเป็นหลักของการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ ทั้งการวิเคราะห์ การคิดแผนการตลาด และการคิดกลยุทธ์การตลาด

statistics

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาด
ได้อย่างชัดเจน

statistics (1)

เสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่
แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online

เรียนการตลาดอะไรบ้าง

  • การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)
  • การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและช่องทางการตลาด (Analysis of the Supply Chain Marketing Channel)
  • การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Management)
  • พฤติกรรมผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Behavior and Consumer Insight)
  • การจัดการการขาย (Sales Management)
  • การตลาดโลก (Global Marketing)
  • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)
  • การจัดการการตลาด (Marketing Management)

“เพราะการตลาดไม่มีวันตาย แค่เปลื่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัย”

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาการตลาด

นักการโฆษณา
Advertising

นักการตลาด
Marketing

นักประชาสัมพันธ์
Public Relations Officer

เจ้าของธุรกิจ
Business Operators

นักขาย
Sales Person

ที่ปรึกษาทางการตลาด
Marketing Consultant

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

MKT 203 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
(Product and Price Management)  
MKT 221 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
(Analysis of the Supply Chain Marketing Channel)
MKT 223 การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Management)
MKT 302 พฤติกรรมผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค 3(3-0-6)
(Consumer Behavior and Consumer Insight)  
MKT 306 การจัดการการขาย 3(3-0-6)
(Sales Management)
MKT 324 การตลาดโลก 3(3-0-6)
(Global Marketing)  
MKT 326 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Marketing)

3(3-0-6)
MKT 414 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
(Marketing Management)  
MKT 415 การตลาดค้าปลีก

(Retail Marketing)

3(3-0-6)
MKT 416 การวิจัยตลาด 3(3-0-6)
(Marketing Research)
MKT 421 กลยุทธ์การตลาด

(Marketing Strategy)

3(3-0-6)
MKT 432 กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6)
(Strategic Brand Management)  
MKT 434 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
(Marketing Planning)  
MKT 490 * สัมมนาทางการตลาด

(Seminar in Marketing)

*รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)
MKT 492 สหกิจศึกษาสำหรับการตลาด

(Cooperative Education in Marketing)

7(0-35-18)
MKT 498 การฝึกงาน

(Internship)

1(0-35-18)
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ

(Business Project)

3(3-0-6)

 

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัวการตลาดกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off