ทำไมต้องเรียน ... การลงทุนและการเงิน

เพราะในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปไวมาก ทั้งเรื่องของการเงินและเทคโนโลยี จึงทำให้เกิด FINTECH และระบบการเงินใหม่ๆมากมาย เราพร้อมจะให้สอนการลงทุนและการเงินของปัจจุบันให้พวกคุณ

statistics

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการของการเงินและการลงทุน

statistics (1)

เสริมด้วยกลยุทธ์ทางการลงทุน และการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่
แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online

เรียนการเงินและการลงทุนอะไรบ้าง

 • การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์  
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
 • การจัดการสถาบันการเงิน
 • การประกันวินาศภัยทางทะเล
 • การประกันวินาศภัยอื่นๆ
 • การประกันชีวิตและสุขภาพ
 • การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 • การวิจัยทางการเงิน
 • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • วิศวกรรมทางการเงิน
 • ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการลงทุนและการเงิน

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาการเงินและการลงทุน

นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน
Financiers in government agencies and private businesses.

พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
Credit Analyst

นักการเงินในธนาคารพาณิชย์
Financiers in commercial banks

นักการเงินบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
Financiers, finance companies Securities company

นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
Financial Analyst International Trade Company

ที่ปรึกษาการลงทุน
Investment Advisors

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

FIN 303 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6)
  (Credit Management)  
FIN 307 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Markets and Institutions)
FIN 308 การวิเคราะห์งบการเงินและรายงาน 3(3-0-6)
(Financial Analysis and Report)
FIN 309 หลักการลงทุน 3(3-0-6)
(Principles of Investment )
FIN 310 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 

FIN 311

 

FIN 312

(Multitnational Financial Management)

การจัดการการเงิน 1

(Financial Management 1)

การจัดการการเงิน  2

(Financial Management 2)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

FIN 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)  
FIN 412 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Planning and Control)  
FIN 413 เครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Instruments)  
FIN 432 สินเชื่อโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ 3(3-0-6)
 (Project Finance and Feasibility Study)  
FIN 435 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 3(3-0-6)
 

FIN 436

(Asset Valuation)

การจัดการความมั่งคั่ง**

(Wealth Management)

 

3(3-0-6)

FIN 490 สัมมนาทางการเงินและการลงทุน*

(Seminar in Finance and Investment)

3(3-0-6)

 

FIN 492 สหกิจศึกษาสำหรับการเงินและการลงทุน** 7(0-35-18)
(Cooperative Education in Finance and Investment)
FIN 498 การฝึกงาน ** 1(0-35-18)
 

MGT 424

(Internship)

โครงงานทางการบริหารธุรกิจ **

 

3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off