ทำไมต้องเรียน ... การจัดการ

เพราะวิชาการจัดการเป็นเรื่องของการควบคุมองค์กร การควบคุมงาน และภาพรวมขนาดใหญ่ของการทำธุรกิจ การวางแผนการจัดการ

statistics

เพราะเราสอนให้รู้จักพื้นฐานขององค์กรอย่างละเอียด

statistics (1)

เสริมกลยุทธ์ให้พัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการควบคุมภายในองค์กร

เรียนการจัดการอะไรบ้าง

  • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
  • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
  • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
  • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
  • การจัดการสำนักงาน (Office Management)
  • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ (Management Planning and Control)
  • ภาวะผู้นำ (Leadership)
  • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

“เพราะการจัดการเป็นสำคัญหลักของการพัฒนาธุรกิจ”

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาการจัดการ

102

ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน
Management in private enterprises

103

ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ
Administration Department

103

ผู้บริหารงานลูกค้า
ACCOUNT EXECUTIVE

101

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Management Consulting

106

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
Private business

105

นักพัฒนาองค์กร
Organization Development

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

         2) กลุ่มวิชาชีพ 52          หน่วยกิต
             ก.   วิชาชีพ-บังคับ 46          หน่วยกิต      ประกอบด้วย

 

กลุ่มวิชาชีพ – บังคบ จะแบ่งออกเป็น 2 แขนง

1)      แขนงวิชาการจัดการ จะศึกษารายวิชาต่อไปนี้

                                                                               จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
  (Entrepreneurship)  
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
  (Human Behavior in Organization)  
MGT 204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Theory)  
MGT 305 การสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Communication)  
MGT 306 การจัดการสำนักงาน 3(3-0-6)
  (Office Management)  
MGT 307 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ 3(3-0-6)
  (Management Planning and Control)  
MGT 309 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  (Leadership)  
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
  (Small Business Management)  
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)  
MGT 417 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Management)  
MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Business Management)  
MGT 419 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Change and Innovation  Management)  
MGT 423 การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Enterprise Risk Mangement)  
MGT 424 โ โครงงานทางการบริหารธุรกิจ** 3(3-0-6)
  (Business Project)  
                                              จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MGT 490 สัมมนาทางการจัดการ * 3(3-0-6)
  (Seminar in Management)  
 MGT 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการ ** 7(0-35-18)
  (Cooperative Education in Management)  
 MGT 498            การฝึกงาน **                                                                                          1(0-35-18)
  (Internship)  
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
  (Entrepreneurship)  
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
  (Human Behavior in Organization)  
MGT 204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Theory)  
MGT 305 การสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Communication)  
MGT 306 การจัดการสำนักงาน 3(3-0-6)
  (Office Management)  
MGT 307 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ 3(3-0-6)
  (Management Planning and Control)  
MGT 309 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  (Leadership)  
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
  (Small Business Management)  
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)  
MGT 417 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Management)  
MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
อัตราค่าเล่าเรียน
คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600
โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

รายวิชา
         2) กลุ่มวิชาชีพ 52          หน่วยกิต
             ก.   วิชาชีพ-บังคับ 46          หน่วยกิต      ประกอบด้วย

 

กลุ่มวิชาชีพ – บังคบ จะแบ่งออกเป็น 2 แขนง

1)      แขนงวิชาการจัดการ จะศึกษารายวิชาต่อไปนี้

                                                                               จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
  (Entrepreneurship)  
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
  (Human Behavior in Organization)  
MGT 204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Theory)  
MGT 305 การสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Communication)  
MGT 306 การจัดการสำนักงาน 3(3-0-6)
  (Office Management)  
MGT 307 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ 3(3-0-6)
  (Management Planning and Control)  
MGT 309 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  (Leadership)  
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
  (Small Business Management)  
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)  
MGT 417 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Management)  
MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Business Management)  
MGT 419 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Change and Innovation  Management)  
MGT 423 การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Enterprise Risk Mangement)  
MGT 424 โ โครงงานทางการบริหารธุรกิจ** 3(3-0-6)
  (Business Project)  
                                              จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MGT 490 สัมมนาทางการจัดการ * 3(3-0-6)
  (Seminar in Management)  
 MGT 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการ ** 7(0-35-18)
  (Cooperative Education in Management)  
 MGT 498            การฝึกงาน **                                                                                          1(0-35-18)
  (Internship)  
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
  (Entrepreneurship)  
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
  (Human Behavior in Organization)  
MGT 204 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Theory)  
MGT 305 การสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Communication)  
MGT 306 การจัดการสำนักงาน 3(3-0-6)
  (Office Management)  
MGT 307 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ 3(3-0-6)
  (Management Planning and Control)  
MGT 309 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  (Leadership)  
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
  (Small Business Management)  
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)  
MGT 417 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Management)  
MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในอีก...

2018/08/13 16:22:22

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off