online web builder
Mobirise
Mobirise

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supplychain Management)

ชื่อปริญญา
·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
·บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
·Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)
·B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
· 4 ปี 132 หน่วยกิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supplychain Management)

แนะนำสาขา

· ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค

จุดเด่น

· สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supplychain Management)


- ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง

- ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก, ทางทะเล หรือทางอากาศ

- รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง
กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรือที่ปรึกษาทางด้านการขนส่ง


อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเรียนอะไรบ้าง??

- ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
- การจัดการขนส่ง
- การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
- การจัดการการกระจายสินค้า
- การจัดการโซ่อุปทาน
- การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
- การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Mobirise

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา
เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท
เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท
เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท
สามารถกู้โครงการ กยศ. ได้

มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก69,80076,80080,30071,800298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ74,80076,80081,20070,900303,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล71,60082,80079,40070,900304,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน68,90077,70076,10076,000298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน69,80076,80080,30071,800298,700

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 065-971-2491 คณะบริหารธุรกิจ

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
065-971-2491
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu