ทำไมต้องเรียน ... การจัดการโลจิสติกส์

statistics

เพราะเราสอนหลักการการจัดการโลจิสติกส์พร้อมปฏิบัติจริง

statistics (1)

เสริมด้วยกลยุทธ์ทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่
แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0

megaphone

พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online

เรียนการจัดการโลจิสติกส์อะไรบ้าง

  • ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
  • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
  • การจัดการขนส่ง
  • การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
  • การจัดการการกระจายสินค้า
  • การจัดการโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  • การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาโลจิสติกส์

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาโลจิสติกส์

102

ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง

103

ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

104

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก, ทางทะเล หรือทางอากาศ

106

รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง
กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

LGM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

(Introduction to Logistics and Supply Chain)

3(3-0-6)
LGM 302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)  
LGM 303 การจัดการขนส่ง 3(3-0-6)
(Transportation Management)  
LGM 304 การจัดการจัดหาจัดจ้าง 3(3-0-6)
(Procurement Management)
LGM 305 การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Risk Management and Law for Logistics)
LGM 306 การจัดการการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
(Distribution Management)
LGM 307 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
(Supply Chain Management)  
LGM 308 การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์

(Management of Logistics Services Providers)

 

 

3(3-0-6)
LGM 309 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
(International Logistics Management)  
LGM 310 การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

(Packaging for Logistics Management)

3(3-0-6)
LGM 313 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
(Information Technology for Logistics and Supply Chain Management)
LGM 413 การส่งออก-นำเข้า 3(3-0-6)
(Export-Import)  
LGM 414 การพยากรณ์ด้านอุปสงค์ 3(3-0-6)
(Demand Forecasting)  
LGM 490 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์*

(Seminar in Logistics Management)

3(3-0-6)
LGM 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

(Cooperative Education in Logistics Management)

7(0-35-18)
LGM 498 การฝึกงาน**

(Internship)

1(0-35-18)
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ**

(Business Project)

3(3-0-6)

 

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off