ทำไมต้องเรียน ... การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพราะวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นวิชาที่สอนให้คุณได้ควบคุม ดูแลและพัฒนาคนในองค์กร เป็นตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ในทุกบริษัท อีกทั้งยังต่อยอดไปได้อีกหลากหลายสายงาน

statistics

เพราะเราสอนให้คุณควบคุม ดูแล เข้าใจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

statistics (1)

เข้าใจทรัพยากรมนุษย์ยุคTHAILAND 4.0

megaphone

พร้อมด้วยหลักการวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับมาตรฐาน

เรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์อะไรบ้าง

 • กฎหมายแรงงาน
 • พนักงานสัมพันธ์
 • กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
 • การวิเคราะห์งานและการปรับปรุงงาน
 • การจัดการค่าตอบแทน
 • การเจรจาต่อรอง
 • การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ
 • จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการผลการปฏิบัติงาน
 • การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์

“มนุษย์คือทรัพยากรที่ควบคุมยากที่สุด HRจึงเป็นคำตอบของทุกบริษัท”

โอกาสงาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สายงานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
Recruitment and selection

การจัดการค่าตอบแทน
Compensation management

การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Training and Human Resource Development

ที่ปรึกษาทางการตลาด
Human Resources Consultant

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
  เริ่มต้น 34,059 – 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595 – 32,052 บาท

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                    49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                           6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

HRM 202 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
  (Labor Law)  
HRM 203 พนักงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Employee Relations)  
HRM 204 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Resource Management Strategy)
HRM 306 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3(3-0-6)
(Recruitment and Selection)
HRM 307 การวิเคราะห์งานและการปรับปรุงงาน 3(3-0-6)
(Job Analysis and Job Modification)
HRM 308 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)
(Compensation Management)  
HRM 312 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
(Collective Bargaining)
HRM 410 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ 3(3-0-6)
(Safety and Health Management in Organizations)  
HRM 411 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Psychology in Human Resource Management)  
HRM 412 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Resource Development)  
HRM 413 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
(Performance Management)  
HRM 414 การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6)
(Teamwork Building and Working Team)  
HRM 418 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Resource Management Information System)

 

 

 
    HRM 490 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Seminar in Human Resource Management)  
HRM 492 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์** 7(0-35-18)
  (Cooperative Education in Human Resource Management)  
HRM 498 การฝึกงาน** 1(0-35-18)
(Internship)  
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ** 3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิจทั้งหมด

0

หน่วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะ

0

หน่วย

หมวดวิชาเลือกเสรี

0

หน่วย

มาเป็นครอบครัววิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

เหลือเวลาในการมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอีกแค่...

2018/08/13 16:22:22
color
http://rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://rbsrsu.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off