Mobirise

สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 095-115-9384 , 063-359-0693


WE! ARE


Business Strategy

ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ คิด วิเคราะห์ วางแผน แบบนักธุรกิจ ศึกษามุมมองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง ออกแบบแลพพัฒนา
ธุรกิจของตนเองได้


Experience

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ 


Innovative Business

สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นผู้นำในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่ สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล Digital Startup Business

Mobirise

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขา !!

"สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบวิวชาชีพได้ ในฐานะ...

 หลักสูตร/สาขา

Mobirise

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

Mobirise

สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในไทย แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ( Financial and Investment Planning) หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุมการเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก

Mobirise

สาขาการจัดการ (Management)

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

Mobirise

สาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Innovation Retail)

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการการแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ และวิชาชีพด้านการตลาด มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

Mobirise

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistic Management and Supply Chain)

เพื่อผลิตบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม


มารู้จัก 5 สาขาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Mobirise

 Life on Faculty

สามารถใช้ iPad ทบทวนบทเรียนทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ WIFI ความเร็วสูงทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัล

มหาวิทยาลัยฯ ยังมีชมรมสำหรับให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ชมรมเชียร์ ชมรมดนตรีสากล ชมรมการละคร ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมมุสลิม ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรม eSports เป็นต้น


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 095-115-9384 , 063-359-0693


อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา

Mobirise

                    

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

             คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด "
มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

Mobirise

สมัครเรียนสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 095-115-9384 , 063-359-0693

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rbsrsu.com 

รับสมัครนักศึกษา
0951159384 , 063-359-0693
Line @rbsrsu