free css templates


WE! ARE


Business Strategy

ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ คิด วิเคราะห์ วางแผน แบบนักธุรกิจ ศึกษามุมมองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง ออกแบบแลพพัฒนา
ธุรกิจของตนเองได้


Experience

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ 


Innovative Business

สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นผู้นำในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่ สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล Digital Startup Business

Mobirise

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขา !!

"สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบวิวชาชีพได้ ในฐานะ...

 หลักสูตร/สาขา

Mobirise

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

Mobirise

สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในไทย แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ( Financial and Investment Planning) หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุมการเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก

Mobirise

สาขาการจัดการ (Management)

การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

Mobirise

สาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Innovation Retail)

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการการแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ และวิชาชีพด้านการตลาด มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

Mobirise

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistic Management and Supply Chain)

เพื่อผลิตบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม


มารู้จัก 5 สาขาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Mobirise

 Life on Faculty

สามารถใช้ iPad ทบทวนบทเรียนทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ WIFI ความเร็วสูงทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัล

มหาวิทยาลัยฯ ยังมีชมรมสำหรับให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ชมรมเชียร์ ชมรมดนตรีสากล ชมรมการละคร ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมมุสลิม ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรม eSports เป็นต้น


อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา

Mobirise

                    

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

             คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด " มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

สมัครเรียนสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rsu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา
0 2791 5510 - 15